На 18.04.2023 г. „ПАРМАШ“ АД  започна изпълнение на проект, съгласно договор за финансиране №  BG-RRP-3.004-2354 „Технологична модернизация в предприятието“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът е на обща стойност 680 000 лв., от които 50% под формата на безвъзмездна финансова помощ – 340 000 лв., представляващи 100% финансиране от Европейски съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост – NextGenеrationEU.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Основната цел на проекта е възстановяване на икономическия потенциал на „Пармаш” АД от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на производствения капацитет на дружеството, като производител на изделия за бита. Специфични цели: да се повиши ефективността на производствените процеси; да се постигне по-висока производителност; да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига. Гореизброените цели ще бъдат постигнати чрез доставка и въвеждане в експлоатация на съвременно, високотехнологично оборудване от ново поколение.

Проектът ще допринесе за постигане на основната цел на Програмата за икономическа трансформация – бързо възстановяване и растеж на българските предприятия в т.ч. и на „ПАРМАШ“ АД за преодоляване на негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията и предоставяне на навременна подкрепа на българските предприятия за възстановяване на тяхната виталност при новите обстоятелства. Инвестиционните мерки на програмата имат за цел да се стимулира дълготрайната устойчивост и българските предприятия да ускорят своето развитие в зеления и дигитален преход и да преструктурират своите позиции в посока развитие на иновации, комерсиализация, създаване на висока добавена стойност без увеличаване на ресурсния натиск – т.е. да отговорят по-добре на посоката на развитие на икономиките на Европейския съюз и на предизвикателствата и възможностите на съвременния свят. Проектното предложение е в пълен синхрон с целите на компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и на целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, които включват, по Регламент 2021/241, интелигентен и устойчив растеж на МСП (чл. 10), екологичен преход и преход към кръгова икономика (чл. 11) и цифровизация на икономиката (чл. 12).