„Пармаш” АД ще изпълнява проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Договорът между „Пармаш“ АД и Министерство на Икономиката се сключва в резултат на участие на дружеството в процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът бе връчен на Изпълнителния Директор на дружеството, г-н Димитър Димитров, лично от Министъра на Икономиката – Божидар Лукарски в присъствието на Министър-Председателя на Република България – Бойко Борисов и на Вицепремиера – Томислав Дончев.  Официалната церемония се състоя на 05 януари 2016 г.  в Гранитна зала на Министерски Съвет, където бяха връчени договорите на 27-те фирми, получили най-много точки и отговорили в най-висока степен на критериите за оценка.

Основната цел на проекта е да се повиши производствения капацитет и експортния потенциал на „Пармаш“ АД  като производител на изделия за бита от метал и пластмаса, което да допринесе за подобряване конкурентоспособността и устойчивото финансово – икономическо развитие на дружеството. Инвестицията е на обща стойност от 1 093 556 лв., от които договорената безвъзмездна финансова помощ е 656 133 лева ( 557 713 лв. – европейско и 98 420 лв. – национално съфинансиране ) с продължителност на проекта 18 месеца.

Целите, които дружеството си постави бяха постигнати чрез закупуването на десет нови производствени машини, притежаващи по-високи технологични възможности и производителност в сравнение с използваните до момента .

С реализацията на проекта до края на 2020 г. „Пармаш“ АД значително повиши своята конкурентоспособност чрез увеличение на производителността, увеличение на средните генерирани приходи от износ и повишаване на ефективността на производствените разходи. Като краен резултат от инвестицията бяха:

  • подобрени производствените процеси;
  • повишен производствения капацитет;
  • оптимизирани производствените разходи при гарантирано високото качество на произвежданата продукция;