ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството на дружеството ,в лицето на Изп.директор,официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ,която е огласена ,разбрана,поддържана и прилагана на всички равнища в Дружеството.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА „ПАРМАШ“АД Е СВЪРЗАНА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОКИ ЗА БИТА ОТ МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА ПРИ ОСИГУРЕНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД,СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СТРАНАТА И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНИ ПОЛЗИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО И ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА „ПАРМАШ“АД Е РЕЗУЛТАТ ОТ АНГАЖИМЕНТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА МИНИМИЗИРАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО И ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ,КАКТО И СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ ,ПРИ НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СУК

Внедряването на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 е стратегическо решение на ръководството на “ПАРМАШ” АД.

Това решение се основава на:

   –нашата убеденост да превърнем стратегията и политиката на дружеството в измерими цели на всички нива в дружеството, като планираме дейността си в дългосрочна перспектива;

-необходимостта да оценяваме стратегическите рискове и да определяме

подходящите мерки;

-нашето желание да определяме и спазваме определените срокове за всяка цел, според възложените отговорности и правомощия за постигането й;

-нашата гаранция, че във всяка ситуация персоналът на дружеството ще реагира професионално, своевременно и адекватно на желанията на клиентите;

-нашата готовност да осигуряваме необходимите ресурси за осъществяване на изискваните дейности и да гарантираме дълготрайните успехи на нашето дружество

РЪКОВОДСТВОТО НА „ПАРМАШАД НАСОЧВА СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА ПОСТИГАНТО НА:

-творчески и новаторски подход за нарастване на приходите от реализация на

продуктите, при стриктно спазване на сроковете и другите условия по договорите и поръчките на клиентите.

-строга финансова отчетност и контрол;

-взаимноизгодни дълготрайни отношения с  доставчиците , партньорите и другите заинтересовани страни и предвиждане на всички възможни противоречия, възникващи от различните потребности и очаквания на заинтересованите страни

– непрекъснато оценяване на удовлетвореността на клиентите, намаляване на рекламациите, предотвратяване на грешките и отстраняване на причините за тях;

-стриктно спазване на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган и изискванията, определени от ръководството на дружеството за пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите;

-системно повишаване на мотивацията и лоялността  на персонала на дружеството;

-развитие на системата за управление на качеството за създаване на условия за безупречна работа и стимулиране на творческа активност;

-ефективно използване на наличните материални,човешки и финансови ресурси и капитали с цел удовлетворяване.

С прилагането на ефикасно действащата Система за управление на качеството ние гарантираме непрекъснато подобряване на постиганите резултати и систематично удовлетворяване, по балансиран начин, на потребностите и очакванията на нашите клиенти и на другите заинтересовани страни за продължителен период от време

Политиката по качеството на “ПАРМАШ” АД е доведена до знанието на целия персонал на дружеството.

 

2019 г.                                                                                                                   Изп.директор:

гр.Сливен                                                                                                            /Д.Димитров/

ОНЛАЙН БЮЛЕТИН

Абонирайте се за Parmash имейл бюлетин, за да сте винаги информирани за нови продукти, специални оферти и отстъпки.