0
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ДМА – АВТОМАТИЗИРАНА ЛИНИЯ ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ – 1 БР.“

„ПАРМАШ“ АД, в качеството си на кандидат бенефициент с проектно предложение с вх. рег. № BG16RFOP002-2.040-0986 „Подобряване на производствения капацитет в „ПАРМАШ“ АД“ по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160, с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на ДМА – Автоматизирана линия за прахово боядисване – 1 бр.“

Дата на публикуване: 15.06.2020 г.
Краен срок за прием на оферти: 24.06.2020 г. – 16:30 ч.
Възложител  „ПАРМАШ“ АД

Офертите се подават на адрес: гр. Сливен, кв. Дебела кория, Стопански двор
За информация: тел. 0885 377 407; ddimitrov@parmash.com

 

Документация:

Документация_ПАРМАШ АД

  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
  • Pinterest
Leave a reply