Във връзка с изпълнение на договор BG-RRP-3.004-2354-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация, „ПАРМАШ“ АД

ОБЯВЯВА

Процедура за Избор на изпълнител за доставка на ДМА по две обособени позиции:

ОП 1: Автоматизирана линия с ЦПУ за производство на метални скари от тел  – 1 бр.

ОП 2: Комбинирана автоматизирана линия с ЦПУ за производство на метални скари от тръба и тел  – 1 бр.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените условия.

Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от крайния получател документи, посочени в поканата.

Документацията може да бъде изтеглена от посочените по-долу линкове.

Краен срок за подаване на оферти: 21.07.2023г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

1 − 1 =